Faglig profil

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) arbejder med aktionsforskning, dvs. forskning der har til formål at forbedre praksis

Et kommunalt videnscenter

Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) er et kommunalt videnscenter etableret i foråret 2007, der forsker og metodeudvikler inden for anbringelses- og familieplejeområdet. Videnscentret er organisatorisk forankret i Center for Familiepleje og er en del af Borgercenter Børn og Unge i Københavns Kommune. Videnscentrets overordnede formål er at styrke kvaliteten i anbringelser af børn og unge.

Aktionsforskning som metode

Videnscentret ser det som sin væsentligste opgave at knytte praksis og forskning tæt sammen, og anvender derfor i mange projekter aktionsforskning som metode. Aktionsforskning er en videnskabelig tilgang, som tilstræber at skabe viden gennem forandring af verden i et demokratisk samspil mellem forskere og de mennesker, som forandringen inddrager.

Tilgangene til aktionsforskning er mangfoldige, men helt overordnet kan man skelne mellem to tilgange: En fortrinsvis politisk og værdiorienteret tradition, og en tradition, der har til formål at udvikle organisationer eller organisationers arbejde. Videnscentrets tilgang hører under sidstnævnte.

Implementering i praksis

I praksis betyder det, at alle videnscentrets projekter og undersøgelser udspringer af problemstillinger i praksis og efterfølgende vender tilbage med forslag til forandring og forbedring.

Kommunens egne aktører er altid direkte involveret i projekterne, enten gennem deltagelse i faglige følgegrupper eller ved at deltage som informanter i forskningen. Efterfølgende er de med til at implementere resultaterne af projekterne i praksis.

Et stærkt børneperspektiv

VABU lægger vægt på, at børns erfaringer, behov og ønsker afdækkes, inddrages og tillægges værdi i alle beslutninger, der vedrører deres liv og anbringelse. Derfor har børneperspektivet en central status både i centrets aktionsforskningsundersøgelser.

Tre forskellige børneperspektiver

Med inspiration fra Hanne Warmings bog ”Børneperspektiver” fra 2012, kan der identificeres 3 forskellige børneperspektiver:

  1. Et udefra perspektiv på barnet. De voksnes syn på barnet, baseret på en generaliseret forståelse af, hvad det vil sige at være et barn fx med en bestemt diagnose eller en bestemt alder, nogle bestemte behov, og den voksnes specifikke kendskab til barnet. De voksne kender barnets behov og behøver ikke tale med barnet selv.
     
  2. Et tilstræbt indefra perspektiv på barnet. De voksnes forsøg på at sætte sig ind i barnets situation. Et forsøg på at forstå, hvordan det føles og opleves at være barnet i en bestemt situation eller under bestemte vilkår. Der samtales med parterne omkring barnet, hvis barnet ikke selv er i stand til at udtale sig.
     
  3. Et indefra perspektiv på barnet.  Barnet giver selv udtryk for sine holdninger, oplevelser og ønsker. De voksne skal ved hjælp af relevante metoder få indblik i barnets situation indefra. Barnets egne holdninger og oplevelser skal tages alvorligt og tillægges værdi i beslutninger, der træffes om barnet.

I vores aktionsforskningsundersøgelser er videnscentret inspirerede af alle tre perspektiver.

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08