Mission og vision

Vi baserer vores praksis på viden og har fokus på nære og stabile voksenrelationer og inddragelse af de anbragte børn og unge.

Center for Familiepleje ønsker at være en kompetent organisation med tydelige mål, høj faglighed og en effektiv drift. Vi ønsker, at der skal være en klar sammenhæng mellem det, vi siger, og det vi gør. Derfor har vi fastsat en mission og en vision for vores arbejde. Missionen handler om, hvorfor vi er sat i verden, og visionen om vores langsigtede mål. Både missionen og visionen skal hjælpe os med at holde kursen og arbejde målrettet i det daglige.

 

Center for Familieplejes mission lyder:

Center for Familiepleje skal bidrage til, at Københavns Kommune er førende på anbringelsesområdet i såvel udvikling som praksis og arbejde for at fremme en vidensbaseret familiepleje, der inddrager den nyeste teori og virksomme metoder for at sikre, at anbragte børn og unge opnår lige muligheder med andre børn og unge.

 

Center for Familieplejes vision lyder:

Det er Center for Familieplejes vision at sikre, at anbragte børn og unge tilbydes nære, stabile voksenrelationer og møder støtte til deres personlige udvikling, skolegang og trivsel. Anbragte børn og unge skal opleve sig hørt, inddraget og respekteret.

 

Visionen fremmes ved at:

  • Arbejde ud fra et stærkt børneperspektiv, hvor børn og unge inddrages i beslutninger vedrørende deres eget liv
  • Sikre, at anbringelsesstedet tilbyder barnet eller den unge mulighed for at etablere nære og stabile voksenrelationer
  • Ændre anbringelsesmønstret så flere anbragte børn og unge, herunder børn og unge med handicap bor i plejefamilie
  • Muliggøre børn og unges kontakt med familie og netværk under anbringelsen - i overensstemmelse med barnets bedste
  • Understøtte børn og unges skolegang og uddannelse
  • Fremme kvalitet i forebyggelsen, blandt andet gennem aflastning i familiepleje.

 

Kontakt