Særlig og specialiseret støtte til plejefamilier i Københavns Kommune

  • Plejefamilie
    Foto: Colourbox.com
Formålet med projektet er, at specialiserede døgninstitutioner skal være med til at støtte plejefamilier

Videncenter for Anbragte Børn og Unge (VABU)/Center for Familiepleje skal i samarbejde med Center for Socialpædagogik og psykiatri samt Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Børn og Unge udvikle en model for, hvordan nogle af de mest specialiserede og fagligt stærke døgninstitutioner i København kan inddrages i det rådgivende og støttende arbejde med plejefamilier.

Ved at bringe døgninstitutionsområdet i spil, kan nuværende plejefamilier få rådgivning og vejledning om helt specifikke udfordringer ift. barnets særlige behov, dialog med fagprofessionelle, der kender dagligdagsudfordringer med målgruppen, og løsningsmodeller og metoder, som kan tages i brug i det daglige samvær med barnet.

Fokus på at støtte behandlingskrævende børn

Projektet er finansieret af Socialstyrelsen og Københavns Kommune deltager sammen med kommunerne Middelfart, Roskilde, Vejle og Vesthimmerland. Fokus vil være på familieplejeanbringelser af særligt behandlingskrævende børn og unge, fx med affektive lidelser som depression, mani eller bipolare lidelser, som typisk viser sig i forbindelse med puberteten. Der kan også være tale om børn med psykoseproblematikker, angst, selvmordsadfærd, spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd.

Projektet bygger på en antagelse om, at det for nogle pleje- og netværksplejefamilier vil være mere overkommeligt at stille sig til rådighed for et behandlingskrævende barn, hvis familien sideløbende tilbydes at blive del af et forløb, hvor barnet kan få støtte, behandling og omsorg fra den afgivende døgninstitution, hvis behovet opstår, samt mulighed for aflastning på døgninstitutionen, som barnet eller den unge kender.

Mulighed for at anbringe kriminalitetstruede børn og unge i familiepleje

Projektet skal også at afprøve muligheden for, at en ny målgruppe af kriminalitetstruede børn og unge kan anbringes i familiepleje. Formålet er at imødekomme kommende lovgivning om, at kriminalitetstruede børn helt ned i 10-12 årsalderen i højere grad skal anbringes. Fokus vil være på muligheden for at reducere barnets risiko for at ende i kriminalitet ved at tilbyde barnet et varmt og omsorgsfuldt hjem, samt ved at fjerne barnet fra sit oprindelige miljø. Sam at undersøge, hvad der skal til for at plejefamilier vil være positivt stillede overfor at modtage unge med denne profil, samt hvilken støtte de skal have, for at det kan lykkes.

Overordnet formål med projektet

På længere sigt er formålet med projektet, at flere børn og unge kan forblive hos deres eksisterende plejefamilie uanset deres (eventuelt stigende) behandlingsbehov, samt at flere børn kan flyttes fra døgninstitution i familiepleje/netværkspleje. Projektet skal derfor

  • udvikle en samarbejdsmodel mellem døgninstitutioner og plejefamilier, der øger bevægelsen fra institutionsanbringelser til anbringelser i familiepleje, herunder netværkspleje, via en støttet overgang
  • videreudvikle de forstærkede plejefamilier, så de specialiserede institutioners kompetencer og viden inddrages i supervisions- og kursusafvikling og flere børn og unge fastholdes i deres eksisterende plejefamilier
  • etablere en aflastningsmulighed på de specialiserede døgninstitutioner for de mere behandlingskrævende børn anbragt i de forskellige typer plejefamilier (fx forstærkede plejefamilier og netværksplejefamilier)
  • udvikle et setup for døgninstitutionsområdet der muliggør, at ekspertise herfra kan sættes i spil i den generelle understøttelse af plejefamilier med behandlingskrævende børn både som fast element i støtten eller ved akut opståede behov i den enkelte plejefamilie, der har et behandlingskrævende barn eller ung i pleje

Projektets målgruppe

Plejefamilier, der har et barn anbragt, der er særligt behandlingskrævende eller har særlige sociale problemer. I Københavns Kommune er 504 børn og unge i alderen 0-23 anbragt i familiepleje / i efterværn i familiepleje i dag. Heraf er 42 anbragt i forstærket plejefamilie og 119 anbragt i netværkspleje. 15 er anbragt i akutplejefamilie. Langt størstedelen af disse børn er teenagere. Erfaringen viser, at nogle af disse anbringelser vil føre til sammenbrud. Projektet skal understøtte en tese om, at man ved at tilbyde stærkere, mere specialiseret og fleksibel støtte, herunder aflastning til plejefamilierne, kan forebygge en del af disse sammenbrud.

Projektets finansiering: Socialstyrelsen

Projektdeltagere: Kommunerne Middelfart, Roskilde, Vejle og Vesthimmerland. Price Waterhouse Coopers støtter kommunerne i at implementere projektet og VIVE forestår evalueringen af projektet.

Projektperiode: Jan. 2019 – dec. 2021

Projektleder: Signe Bressendorff

 

Kontakt

Signe Bressendorff

Projektleder
+45 40 48 57 62