Anbragte børn får hjælp til bedre skolegang

09.05.2014
  • ""
    Foto: Christian Als, Egmont Fonden
Egmont Fondens projekt Lær for livet tilbyder anbragte børn sommerskole og mentorer for at hjælpe dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse

En god skolegang og en afsluttet ungdomsuddannelse er noget af det, der betyder mest for udsatte børn og unges muligheder for at klare sig godt i livet. Og det er på den baggrund, Egmont Fondens signaturprojekt Lær for Livet skal ses. Projektet bygger på forskning og undersøgelser, der viser, at anbragte børn klarer sig dårligere i skolen end deres jævnaldrende, men at de kan udvikle sig fagligt, når de får den rette støtte og mødes af højere faglige forventninger.

Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram, som tilbyder anbragte børn sommerskole og mentorer for at hjælpe dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Den første sommerskole blev afholdt i 2013, og var en stor succes.

”Det har været utroligt dejligt at få en pige hjem, der var opløftet og positiv. Hun har fået en helt anden tro på sig selv. Hun er blevet løftet rigtig meget i fx læsning. Jeg har også oplevet, at hun er blevet meget bedre til at lege med sine veninder. De sociale aspekter har hun fået en meget bedre forståelse for.” Sådan siger en plejemor til et af de børn, der var på sommerskole i 2013 i evalueringen af den allerførste Learning Camp.

Markante resultater af programmet indtil nu

Ifølge Lær for Livets Camp Report 2013 opnåede børnene på den første sommerskole i 2013 markante resultater. Da de 18 børn ankom, lå de som gruppe under landsgennemsnittet i dansk, matematik og læsning, men to uger senere lå de over gennemsnittet i alle tre fag, og der var ingen såkaldte svage elever tilbage.

Eleverne på den første sommerskole bestod af børn fra plejefamilier og andre anbringelsessteder. Nogle gik i interne skoler, andre i folkeskolen. Nogle havde ADHD-diagnoser, kæmpede med indre konflikter eller angst, men mange var også velfungerende børn, som klarede sig godt i skolen. De havde altså vidt forskellige forudsætninger, alligevel har alle børn oplevet en udvikling, og 17 ud af de 18 børn mener selv, at de har lært noget, de kan bruge, når de kommer tilbage til deres egen skole.

Lappede huller, ny selvtillid og større trivsel

Det bærende princip i sommerskolen er, at børnene på baggrund af tests får udfyldt de faglige huller, de måtte have. Undervisningen bliver tilrettelagt efter deres individuelle behov og læringsstile.

Lærerne udarbejder styrkeprofiler, som de tager udgangspunkt i, når de underviser den enkelte, og det øger antallet af succesoplevelser og styrker børnenes selvtillid.

Men børnene arbejder også med deres personlige og sociale kompetencer. De får indsigt i egne evner og faglighed og kommer til at indgå i et stærkt netværk af anbragte børn. 18 ud af 18 børn fik nye venner. Og 17 ud af 18 mener, at de har lært noget om andre mennesker, som de kan bruge positivt fremover.

Høje forventninger stimulerer

Lær for Livet tager afsæt i børnenes ressourcer og har det holdningsmæssige udgangspunkt, at anbragte børn har lige så stort et potentiale som ikke-anbragte børn.

På dette punkt bygger projektet på nyere forskning, bl.a. fra professor i socialt arbejde på Stockholm Universitet, Bo Vinnerljung, som har dokumenteret, at anbragte børn generelt er normalt begavede, men præsterer under deres kognitive niveau, dvs. at de – af forskellige årsager – ikke udnytter deres potentiale.

Forskningen viser desuden, at intelligensen hos børn, der har oplevet grove svigt, kan være foranderlig, og at den kan vækkes, hvis de bliver stimuleret. Fagligt svage elever er således ikke nødvendigvis dårligere begavet, og tankegangen er, at det ekstra skub børnene får i programmet kan resultere i, at flere af de svage børn får realiseret deres potentiale.

Lær for Livet i praksis

Børnenes første møde med Lær for Livet er sommerskolen, som i 2014 afholdes i uge 27 og 28. Kort efter starter mentorordningen op, og den kører i de seks år, barnet er tilmeldt. De næste Learning Camps - som de hedder i programmet - ligger i henholdsvis i efterårsferien og Kr. Himmelfartsferien i 2015.

Mentorerne rekrutteres og uddannes af Lær for Livet. De er typisk frivillige med en lang uddannelse, som kan hjælpe barnet med lektier og bidrager til at udvide barnets horisont, fx gennem museumsbesøg og deltagelse i forskellige kulturarrangementer.

Sommerskolen varer 14 dage, og børnene skal derfor kunne håndtere at være alene væk hjemmefra.

Målsætning og politisk baggrund

Regeringens sociale 2020-mål har fokus på børn og unges uddannelse. Mindst halvdelen af landets udsatte børn og unge skal som 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse, og Lær for Livet ønsker som læringsprogram at hjælpe kommunerne med at nå dette mål.

Ambitionen er, at i alt 1000 anbragte børn i løbet af en periode på seks år tilmeldes programmet, og at kommunerne derefter tager over.

På kort sigt arbejder Lær for Livet med målsætninger, der handler om større selvværd, faglig succes og trivsel, ligesom de anbragte børn gerne skulle få bedre forudsætninger for at klare sig i folkeskolen. På langt sigt handler målene om at gennemføre en ungdomsuddannelse, at blive selvforsørgende og endelig om at bryde den sociale arv.

Tilmelding til Lær for Livet

I Københavns Kommune er det sagsbehandler, der visiterer børn til projektet. Hvis du som plejeforælder mener, at dit plejebarn kunne have glæde af Lær for Livet-programmet, skal du enten kontakte din familieplejekonsulent eller barnets sagsbehandler. Da den anbringende kommune betaler for deltagelsen, er det gratis for børnene at være med i programmet.

Sidste frist for tilmelding i år er den 1. april 2014. Derefter skal sagsbehandler tage direkte kontakt til Lær for Livet-sekretariatet på tlf. 61 15 64 44.

Lær for Livet afholder informationsmøde den 8.maj i Odense for tilmeldte plejefamilier, kommunale sagsbehandlere og andre interesserede.