De forstærkede plejefamilier er en succes

09.05.2014
  • ""
Intern midtvejsevaluering viser at forstærkede plejefamilier er succesfulde

Langt de fleste af de forstærkede plejefamilier løfter opgaven og lykkes med at tage sig af børn og unge med udfordrende problematikker. Det viser en intern midtvejsevaluering af Projekt forstærkede plejefamilier, som Videnscenter for Familiepleje har foretaget. Evalueringen viser også, at 9 ud af 10 af de forstærkede plejefamilier er så tilfredse med den støtte, de får fra Center for Familiepleje, at de vil anbefale andre at blive forstærket plejefamilie i Københavns Kommune.

Forstærkede plejefamilier hjælper børn med særlige udfordringer

Kompetente og erfarne plejefamilier kan med den rigtige støtte hjælpe børn og unge med særlige vanskeligheder, f.eks. som følge af massivt omsorgssvigt, så de udvikler sig positivt og kommer til at trives. Det viser en intern midtvejsevaluering af Projekt forstærkede plejefamilier, som Carsten Kirk Alstrup, projektleder i Videnscenter for Familiepleje, netop har afsluttet.

Midtvejsevalueringen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 15 forstærkede plejefamilier samt interview med tre sagsbehandlere og to familieplejekonsulenter, og helt overordnet tegner evalueringen billedet af en succes:

De forstærkede plejefamilier er generelt godt tilfredse med den støtte og opbakning, de får. Sagsbehandlerne betegner anbringelserne som succesfulde, og familieplejekonsulenterne er blevet bekræftet i, at også behandlingskrævende børn og unge med massive vanskeligheder kan rummes i en plejefamilie, når forvaltningens støtte til plejefamilien forstærkes.

Den forstærkede indsats er både påskønnet og nødvendig

Den forstærkede indsats består i Københavns Kommune af flere elementer, bl.a. hyppigere besøg af familieplejekonsulenten, ekstern supervision, barnepigeordning, netværksgrupper, ekstra efteruddannelse og en fast telefontid, hvor plejefamilien kan få fat i familieplejekonsulenten.

I evalueringen er plejefamilierne blevet bedt om at prioritere tiltagene, og her kommer barnepigeordningen ind som en klar nummer et, skarpt efterfulgt af øget støtte fra familieplejekonsulenten og let adgang til ekstern supervision.

Alle seks elementer har stor betydning for plejefamiliernes tilfredshed med støtten fra Center for Familiepleje, helt i overensstemmelse med familie-pleje¬konsulenternes oplevelse af, at samtlige dele af indsatsen er nødvendige for plejefamiliernes varetagelse af opgaven.

De fremhæver desuden deres egne hyppige besøg som et plus, fordi de gør det muligt at støtte familierne i helt konkrete situationer, f.eks. ved at deltage i møder med skolen eller de biologiske forældre. De oplever dermed også, at deres faglige viden i højere grad kommer i spil.

Samlet set er 93 procent af plejefamilierne i evalueringen tilfredse med den forstærkede indsats i høj eller meget høj grad, og 9 ud af 10 vil anbefale andre at blive ansat som forstærket plejefamilie i Københavns Kommune.

Tættere samarbejde giver succesfulde forløb

Plejefamilier med forstærkning er et forholdsvis nyt fænomen, som har sit afsæt i de kommunale plejefamilier, der blev indført med Barnets Reform i 2011. Kommunale plejefamilier er kendetegnet ved – i kraft af deres uddannelse og erfaring – at have særlige forudsætninger for at tage sig af børn og unge med udfordrende problematikker. I Københavns Kommune får de også øget støtte, hvorfor de i Center for Familiepleje kaldes forstærkede plejefamilier.

At der er tale om en ny type plejefamilie betyder, at der kan opstå tvivl om konceptets indhold samt om arbejdsdelingen mellem sagsbehandler og familieplejekonsulent. Det kommer også til udtryk i evalueringen, hvor en af de tre interviewede sagsbehandlere efterlyser større tydelighed om den indbyrdes rollefordeling.

Det generelle indtryk er dog, at det tætte samarbejde med familieplejekonsulenterne opleves positivt af sagsbehandlerne, som sætter pris på løbende at få relevante oplysninger, som de kan bruge i deres arbejde.

De tre sagsbehandlere fortæller, at de har set en positiv udvikling hos alle de plejebørn, de selv har anbragt i en forstærket plejefamilie, og de giver udtryk for, at de oplever, at tætte og nære relationer i familieregi kan være gavnlige for børn og unge med større vanskeligheder. Et andet fællestræk er, at de omtaler de forstærkede forløb, de kender til, som vellykkede anbringelser.

Sammensætningen af de visiterede børn har overrasket

I Center for Familiepleje var der før projektets start en forventning om, at der ville være mange børn født af forældre med misbrugsproblemer blandt de visiterede, men det har vist sig ikke at være tilfældet. Først efter halvandet år er der kommet en sag af den type. De visiterede børn og unge er derimod kendetegnet ved at have været udsat for massivt omsorgssvigt – ofte gennem længere tid.

Evalueringen peger også på, at familieplejekonsulenter og sagsbehandlere ikke altid har samme opfattelse af, hvilke typer af sager og problematikker, der er velegnede til familiepleje. Et par af sagsbehandlerne fortæller således, at der er grupper af børn og unge, som de ikke ville anbringe i familiepleje, f.eks. børn med diagnoser eller børn, som kun skal anbringes i kort tid. Men i Center for Familiepleje er der gode erfaringer med begge disse grupper.

Selv om der generelt er gode erfaringer med at anbringe børn med særlige udfordringer i forstærkede plejefamilier, så er der forskellige opfattelsre af, hvornår dette tilbud kan bruges, og det er et af de forhold, projektleder Carsten Kirk Alstrup vil arbejde videre med fremadrettet.

Yderligere oplysninger:

Hent rapporten Midtvejsevaluering af Projekt forstærkede plejefamilier
Læs mere om Projekt forstærkede plejefamilier
 
 
Forstærkede plejefamilier i tal

  • Fra april 2012 til maj 2013 har 16 børn fra 0-18 år boet i en forstærket plejefamilie. Af de 16 var 9 piger og 7 drenge.
  • Der har været to ophør i perioden, det ene efter en enkelt nat, det andet efter et halvt år. I begge tilfælde var der tale om en teenager, som i det ene tilfælde ikke ønskede at bo i en plejefamilie, i det andet ikke kunne på grund af et hashmisbrug, der krævede anden behandling.
  • 10 af de 16 børn har været over 13 år, og projektet har dermed været med til at øge andelen af teenagere i familiepleje.
  • Alle kommunens otte børnefamilieenheder har visiteret sager.
  • Efter undersøgelsens afslutning i maj 2013 er der visiteret yderligere 10 sager, og medio august 2013 er der ansat 21 plejefamilier med forstærkning i Københavns Kommune.
  • Projekt forstærkede plejefamilier er en del af Projekt ændring af anbringelsesmønster, som går ud på at øge andelen af børn og unge, der anbringes i familiepleje i Københavns Kommune. Projektet afsluttes i 2014.