Færre anbragte - flest i familiepleje

25.03.2015
  • ""
    Videnscenter for Familiepleje
Antallet af anbragte børn og unge falder, men en stadig større andel af de anbragte bor i en plejefamilie

I løbet af de seneste to år er antallet af anbragte børn i Københavns Kommune faldet med godt 16 procent. Samtidig fortsætter tendensen til, at en stadig større andel anbringes i familiepleje. Den 1. januar 2015 var næsten to tredjedele anbragt i en plejefamilie. Det viser den seneste kvartalsstatistik fra Videnscenter for Familiepleje.

Den 1. januar 2015 var i alt 724 børn i alderen 0-17 år anbragt under Borgercenter Børn og Unge (BBU) – det tidligere Børnefamiliecenter København. Der er dermed sket et fald på godt 16 procent i forhold til 1. januar 2013, hvor 866 børn var anbragt. Antallet af anbragte under Borgercenter Handicap (BCH) har derimod været næsten konstant i perioden fra 2013-15. Det samme gælder antallet af 18-23-årige, der har fået bevilget efterværn i form af en anbringelse.

Brugen af familiepleje stiger fortsat

Andelen af 0-17-årige, der anbringes i familiepleje er fortsat stigende og udgør den 1. januar 2015 knap to tredjedele af alle anbringelser (64,4 procent). Stigningen ses i alle de lokale enheder af Borgercenter Børn og Unge, og har været tiltagende i en årrække. Således er andelen af 0-17-årige anbragt i familiepleje steget med 10,4 procentpoint fra 1. januar 2013 til 1. januar 2015.

Stigningen i andelen af familieplejeanbragte skal ses i lyset af, at antallet af børn og unge, som er anbragt, er faldet.

Især netværkspleje og forstærket familiepleje bruges mere

Stigningen i andelen af familieplejeanbragte afspejler primært en stigning i brugen af netværkspleje, akutpleje og forstærket familiepleje, mens andelen af børn og unge anbragt i ordinær familiepleje er konstant. Samtidig ser vi et fald i andre anbringelsesformer end familiepleje. Især opholdssteder og hybler bruges mindre end tidligere.

Den nyeste familieplejeindsats forstærket familiepleje anvendes nu i alle BBU-enheder. Dog mest på Nørrebro, hvor 10,2 procent anbringes i forstærket familiepleje.

Familiepleje bruges mere som efterværn

Blandt de 18-23-årige i efterværn udgør indsatserne eget værelse og døgninstitution pr. 1. januar 2015 72,5 procent af alle anbringelserne, mens familiepleje – herunder netværkspleje – står for 15,6 procent mod 9,6 procent to år tidligere. I rene tal er antallet af unge, der har fået bevilget efterværn i form af en anbringelse steget fra 198 i januar 2013 til 211 i januar 2015.

Stort fald i antallet af nyanbringelser

I den årlige opgørelse over nyanbringelser i Københavns Kommune ses der for gruppen af 0-17-årige under Borgercenter Børn og Unge (BBU) næsten en halvering i antallet af nye anbringelser fra 2012 til 2014. Antallet er i denne periode faldet fra 561 til 282 nyanbringelser.

Nyanbringelser betegner alle de anbringelser, som er iværksat inden for et kalenderår. Det betyder, at det samme barn kan optræde i statistikken mere end én gang, hvis det oplever et anbringelsesskift inden for samme år. Faldet i antallet af nyanbringelser skyldes både færre anbringelser og færre skift.

Færre nyanbringelser på opholdssteder og eget værelse

Der ses stigninger i andelen af nyanbringelser både på døgninstitutions- og familieplejeområdet, mens faldet især ligger inden for opholdssteder og eget værelse. De fire familieplejeindsatser står i 2014 for 30,1 procent af nyanbringelserne mod 28 procent i 2012, hvilket svarer til en stigning på 2,1 procentpoint. Stigningen ligger inden for forstærket familiepleje og akutpleje. Andelen af nyanbringelser på døgninstitution er steget fra 44,2 til 49,6 procent, hvilket svarer til en stigning på 5,4 procentpoint.

Få nyanbringelser i Borgercenter Handicap

Antallet af nyanbringelser under Borgercenter Handicap (BCH) ligger i hele perioden meget lavt. Blandt de 0-17-årige under BCH falder antallet af nyanbringelser fra 42 i 2012 til 34 i 2014, og størstedelen af disse nyanbringelser er på enten døgninstitution eller opholdssted. I aldersgruppen 18-23 år er der ingen nyanbringelser i 2014.