Flere anbragte børn er i familiepleje

17.12.2014
  • Plejefamilie henter juletræ
    Foto: colourbox.com
I runde tal er det nu 6 ud af 10 af de anbragte 0-17-årige i Københavns Kommune, der bor hos en plejefamilie.

Andelen af anbragte børn og unge i Københavns Kommune, som vokser op i en plejefamilie er stadig stigende. Fra oktober 2012 til oktober 2014 er andelen af familieplejeanbragte steget fra 48,7 procent til 58,1 procent. Det viser den seneste kvartalsstatistik fra Videnscenter for Familiepleje.

Færre børn anbringes, men familieplejens andel stiger

Med en stigning på 9,4 procentpoint på kun to år, er der tale om en markant stigning i brugen af familiepleje. En stigning, der primært hænger sammen med, at brugen af netværkspleje, forstærkede plejefamilier og akutplejefamilier er blevet mere udbredt, samtidig med at antallet af anbragte børn i de øvrige foranstaltningstyper, fx opholdssted og døgninstitution er faldende.

Udviklingen skal også ses i lyset af, at det samlede antal anbragte børn og unge er faldende i Københavns Kommune. Fra oktober 2012 til oktober 2014 faldt antallet af samtlige anbragte børn og unge med 155 personer fra 971 til 816 personer. Det er således familieplejens andel af det samlede anbringelsestal, der er steget, mens antallet af børn, der er anbragt i familiepleje, stort set er konstant.

Store variationer mellem de københavnske bydele

Det har i de senere år været en vigtig målsætning for Københavns Kommune, at flere børn, som anbringes uden for hjemmet, skal vokse op i en plejefamilie. Familieplejens stigende andel af det samlede anbringelsestal i kommunen, kan derfor også ses som et resultat af en målrettet indsats.

Stigningen i brugen af familiepleje ses i større eller mindre grad i alle Børnefamiliecenter Københavns (BFCK) seks lokale enheder. I København som helhed sker der ingen ændring i brugen af den ordinære familiepleje fra 2012 til 2014, mens der er en stigende brug af netværkspleje, forstærkede plejefamilier og akutplejefamilier. Men det generelle tal dækker over store variationer de enkelte bydele imellem. Familiepleje fylder således mest i enheden, der dækker Valby og Vesterbro, hvor 65 procent af de anbragte bor i en plejefamilie – og mindst på Amager, hvor det samme kun gælder for 45 procent.

Som noget nyt bruger alle enhederne nu også den nye foranstaltningstype: forstærkede plejefamilier. Typen fylder mest på Nørrebro (7,3 procent), og mindst på Bispebjerg 0,8 procent.

Anbringelseshyppigheden er også faldet

Statistikken fra Videnscenter for Familiepleje viser, at Københavns Kommune anbringer færre børn: Både målt i faktiske tal og målt i procent af populationen, dvs. det samlede antal børn og unge i kommunen. I perioden fra 2010 til 2013 er anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune faldet fra 12,3 til 9,1 promille. Det svarer til, at Københavns Kommune i 2013 anbringer 9 børn for hver 1000.

Anbringelseshyppigheden er lavest for de yngste børn med 1,7 promille – og højst for de 15-17-årige med 29,1 promille. Hyppigheden er især faldet for børn over 12 år.

Sammenligner vi landets seks største byer – de såkaldte 6-by kommuner – så har Københavns Kommune med 9,1 promille den næstlaveste anbringelseshyppighed. Den laveste anbringelseshyppighed har Aarhus med 8,6 promille, og den højeste anbringelseshyppighed ses i Esbjerg, som anbringer 14,1 børn og unge ud af 1000. Gennemsnittet for 6-byerne er 10,2 promille, mens landsgennemsnittet ligger på 9,8 promille.

Brugen af netværkspleje er høj og stigende i København

Københavns Kommune adskiller sig bl.a. fra de øvrige 6-by kommuner ved at have flere børn og unge i netværkspleje. Fra 2010 til 2013 er andelen af anbragte børn og unge i netværkspleje i København steget fra 9,3 til 12,5 procent af alle anbragte. Anbringelser i netværket udgør dermed 23,7 procent, dvs. knap en fjerdedel af alle familieplejeanbringelser i København. Til sammenligning udgør netværkspleje 8,6 procent af alle anbringelser i 6-byerne og 16 procent af anbringelserne i familiepleje.

I København sker en stigende del af netværksanbringelserne i barnets slægt. I 2013 var andelen af slægtspleje nået op på 66,1 procent. En anden ny tendens er, at antallet af teenagere, især piger, der anbringes i netværkspleje er stigende.

Kontakt

+45 29 25 67 24