Flere kommer i aflastning i netværket

09.05.2014
  • Netværk
    Colourbox.com
Flere børn og unge i Københavns Kommune kommer i aflastning i deres netværk.

Et tværkommunalt projekt under Socialstyrelsen har resulteret i, at flere børn og unge i Københavns Kommune kommer i aflastning i deres netværk. Ansættelse af netværks-konsulenter og nye arbejdsredskaber er sammen med en kulturændring i kommunen en del af forklaringen på den nye udvikling. Den seneste status på projektet viser desuden, at børnene og de unge også selv ser det som et plus, at de kendte aflastningsfamilien i forvejen.

Københavns Kommune har i to år været del af er et større udviklingsprojekt defineret og finansieret af Socialstyrelsen i form af Projekt ”Aflastning i netværket”. Aktuelt er projektet i sin afsluttende fase, da det ophører med udgangen af 2013. I projektet indgår i alt tre kommuner, som udover Københavns Kommune tæller Helsingør og Roskilde Kommune.

Projekt til fremme af aflastning i netværket

Socialstyrelsens motivation for at igangsætte projektet var, at flere børn og unge, som har brug for at komme i aflastning, kan komme i aflastning i deres slægt eller netværk. Netværksaflastninger kan ligesom netværksanbringelser understøtte, at de udsatte børn og unge får bedre mulighed for at bevare og udvikle de relationer, som de allerede har, hvorfor det er barnets eller den unges relation til netværksaflastningsfamilien, der er det centrale for godkendelsen.

At motivet til at være netværksaflastningsfamilie er ønsket om at gøre noget godt for et barn, man allerede kender, betyder at netværksaflastningsfamilier har nogle andre behov – og derfor skal uddannes og støttes på en anden måde end generelt godkendte aflastningsfamilier.

Større fokus på inddragelse af familie og netværk

Børneområdet i Københavns Kommune er i gang med en udviklings- og omstillingsproces, som betyder, at familien og netværk inddrages mere konsekvent end tidligere, hvilket også ligger i tråd med intentionerne i Barnets Reform. Parallelt hermed er der foregået en holdningsændring, hvad angår netværkspleje. Tidligere var der i Københavns Kommune en udbredt skepsis overfor denne anbringelsesmulighed, men i dag er der en større tolerance og et større kendskab til fordelene ved netværkspleje.

Netværkskonsulenter fremmer projektets formål

I projektperioden er der taget diverse tiltag og sket ændringer i arbejdsprocedurer for at sætte fokus på børnenes netværk og muligheden for, at de kan komme i aflastning i deres netværk. Nogle af de ændrede arbejdsprocedurer, handler om at støtte og hjælpe medarbejderne til at blive bedre til at finde løsninger til børn og unge i deres netværk. Herudover er der iværksat tiltag i forhold til at blive bedre til at yde den nødvendige og relevante rådgivning og vejledning til netværksaflastningsforældrene.

I løbet af 2013 er der blevet ansat en til to ressourcepersoner, såkaldte netværkskonsulenter, i hver børnefamilieenhed, der udelukkende har fokus på at hjælpe sagsbehandlerne med at afdække og inddrage barnets netværk i alle relevante sager samt yde råd og vejledning i netværkspleje- og aflastningsfamilier. Dette er bl.a. gjort, da tal har vist, at de børnefamilieenheder, hvor der i forvejen var en netværkskonsulent, oftere foranstaltede både aflastninger og anbringelser i netværket end enheder, hvor der ikke var ansat en netværkskonsulent.

Andelen af børn i netværksaflastning er fordoblet

I forhold til målet om at øge andelen af netværksaflastninger, er projektets målsætning nået. Ved projektets start definerede vi et måltal som lød på, at fordoble andelen af børn og unge, der er i aflastning i netværket fra 9 procent til 18 procent. Pr. 1. november 2013 er andelen af børn og unge i netværkspleje i Københavns Kommune på 18 procent, hvilket viser, at de aktiviteter og tiltag, der har været iværksat og er blevet implementeret i det daglige arbejde med at afdække og inddrage barnets netværk har været vellykket.

Netværkskort sikrer afdækning af barnets relationer

Et af de tiltag der har vist sig at have positiv effekt, er en anbefaling af en ny arbejdsgang i form af udarbejdelse af netværkskort i samtlige sager, der visiteres til en ordinær aflastningsfamilie for at sikre, at barnets netværk er afdækket og inddraget. Et netværkskort er en grafisk afbildning af en persons private og professionelle relationer og afspejler et enkelt individs sociale verden. Netværkskortet kan f.eks. tage udgangspunkt i barnet og vil således afspejle relationerne omkring barnet, som barnet selv oplever dem.

Et netværkskort består typisk af fire cirkler inden i hinanden, hvor hovedpersonens navn skrives i midten. De forskellige relationers styrke angives ved at placere dem rundt om hovedpersonen i netværkskortets cirkler, enten tæt på eller langt fra hovedpersonen.

Center for Familieplejes venteliste er reduceret

Målsætning om at reducere Center for Familieplejes venteliste til generelt godkendte aflastningsfamilier med 20 procent er også nået. Ved gennemgang af ventelisten til ordinære aflastningsfamilier i november 2013 fremgår det, at ventelisten er reduceret med 41 procent, hvilket er langt over det fastsatte mål på 20 procent.

Unge er generelt glade for aflastning i netværket

I forbindelse med projektet har vi talt med 4 unge i aldersgruppen 13 og 18 år, der er i aflastning i netværket. Formålet med at foretage interview med de unge var at opnå en viden om/indsigt i, hvordan barnet eller den unge oplever dét at være i aflastning i netværket, herunder om og på hvilken måde projektets aktiviteter og indsatser har indflydelse på de ønskede effekter og resultater. Vi har bl.a. spurgt ind til de unges oplevelser af at komme i en netværksaflastningsfamilie, hvilken betydning det har og har haft, at de havde en forudgående relation til netværksaflastningsfamilien samt hvilken relation, de unge forestiller sig at have til aflastningsfamilien i fremtiden. Erfaringerne fra interviewene er, at de unge generelt er glade for at være i aflastning og at det har en positiv betydning for dem, at de havde en forudgående relation til deres aflastningsfamilier.

Aflastningsfamilier i netværket er generelt tilfredse med støtte

Vi har ligeledes gennemført et fokusgruppeinterview med seks netværksaflastningsforældre for at undersøge deres oplevelser af støtten fra forvaltningen. Netværksaflastningsforældrenes forudgående relation til barnet synes umiddelbart at have stor betydning for, hvilke udfordringer, de oplever. Blandt aflastningsforældrene er der markant forskel på, om de har en slægtsrelation til barnet (og hvilken relation indenfor slægten) eller om der er tale om en relation i det øvrige netværk (børnehavepædagog, mors veninde etc.). Det fremgår, at netværksaflastningsforældrene med slægtsrelation i højere grad oplever ikke at have modtaget den nødvendige supervision, råd og vejledning end aflastningsforældrene i det eksterne netværk.

Signe Bressendorff er ansat i Videnscenter for Familiepleje og har – sammen med Eva Dohn fra Børnefamiliecenter København (BFCK) – været projektleder på Projekt aflastning i netværket.

 

Kontakt

Signe Bressendorff

Projektleder
+45 40 48 57 62