Nyt projekt om børn med særlige behov

09.05.2014
  • Pige i kørestol
    colourbox.com
Videnscenter for Familiepleje indleder nu et vidensprojekt, der skal forbedre indsatsen for børn og unge med kronisk sygdom eller handicap.

Videnscenter for Familiepleje har fået en bevilling fra Egmont Fonden til et nyt udviklingsprojekt, der skal kvalificere kommunernes indsats over for anbragte børn og unge med kronisk sygdom eller handicap. Projektet har et stærkt børneperspektiv og tager udgangspunkt i børnenes egne oplevelser af udfordringer og behov for støtte. Men også børnenes plejefamilier vil blive hørt i undersøgelsen. Projektet er et led i Center for Familieplejes udvikling af handicapområdet, men skal også gavne landets øvrige kommuner.

Videnscenter for Familiepleje har fået en bevilling fra Egmont Fonden til et nyt udviklingsprojekt, der skal kvalificere kommunernes indsats over for anbragte børn og unge med kronisk sygdom eller handicap. Projektet har et stærkt børneperspektiv og vil tage udgangspunkt i børnenes egne oplevelser af udfordringer og behov for støtte, men også deres plejefamilier vil blive spurgt. Projektet er et led i Center for Familieplejes udvikling af handicapområdet, men skal også formidles til landets øvrige kommuner.

I april 2014 indleder Videnscenter for Familiepleje et aktionsforskningsprojekt, som skal styrke kvaliteten i familieplejeanbringelser og aflastningsforhold for børn og unge med kronisk sygdom eller handicap.

Fokus på børnenes perspektiv

Der findes så vidt vides ingen danske undersøgelser om børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje, hvorfor kommuner i hele landet har ringe kendskab til disse børn og unges perspektiver på deres situation og trivsel i plejefamilierne.

Et centralt fokus i projektet vil være at gennemføre en undersøgelse, hvor der vil blive lagt vægt på børnenes og de unges egne fortællinger om at være anbragt og have en sygdom eller et handicap og samtidig skulle passe sin skole. Tanken er, at kommunerne på den baggrund efterfølgende kan udvikle redskaber og tiltag, der kan styrke deres tilbud til denne gruppe børn og unge og deres plejefamilier.

Ny viden skal formidles bredt

På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse til plejebørn og plejeforældre samt interviews med plejebørn og -forældre, de øvrige børn i familien, sagsbehandlere og familieplejekonsulenter vil videnscentret i projektperioden undersøge og indsamle viden om, hvordan kommuner kan udvikle og kvalificere familiepleje som indsats for børn og unge med kronisk sygdom eller handicap.

Denne viden skal sammenfattes i en rapport samt inspirationsmateriale, og projektets samlede resultater og anbefalinger skal formidles bredt til de regionale socialtilsyn og alle landets kommuner.

Forankring i Center for Familiepleje

For specifikt at styrke indsatsen i Københavns Kommune, vil videnscentret i forbindelse med projektet tage initiativ til efteruddannelse af familieplejekonsulenter i Center for Familiepleje samt rekruttering og opkvalificering af 10 nye døgnpleje- og 18 nye aflastningsplejefamilier. Derudover vil der blive afholdt temamøder for plejefamiliernes egne børn og eventuelt andre plejebørn i familien.