Ny undersøgelse: Stor tilfredshed med samarbejdet

10.10.2014
 • Ny undervsøgelse: Plejefamilier tilfredse med samarbejdet med kommunen
  Illustration: Colourbox.com
De fleste plejefamilier og kommuner er tilfredse med deres samarbejde. Det viser Ankestyrelsens nye undersøgelse af familieplejeområdet

De fleste plejefamilier og kommuner er tilfredse med deres samarbejde. Det viser Ankestyrelsens landsdækkende undersøgelse af familieplejeområdet, som blev offentliggjort i midten af september 2014. Undersøgelsen peger samtidig på en række områder, hvor plejefamilierne savner inddragelse, information og anerkendelse.

Tekst: Anne Melchior Hansen

Ankestyrelsen har gennemført en landsdækkende undersøgelse af familieplejeområdet. Undersøgelsen viser, at langt over halvdelen af kommunerne og plejefamilierne er gensidigt tilfredse med deres samarbejde. Især er der et godt samarbejde mellem plejefamilier og familieplejekonsulenter.  I begge grupper angiver mere end 85 procent, at samarbejdet er tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende.

Undersøgelsen viser dog også, at der er plads til forbedringer: honorering af plejefamilierne og især genforhandling af vederlag undervejs i anbringelsesforløbet er en af de hyppigste årsager til konflikt. Plejefamilierne oplever det som demotiverende, når deres plejevederlag bliver sat ned med henvisning til, at barnet trives, fordi plejefamilien yder et godt stykke arbejde. Dog er der færre plejefamilier, der oplever, at det giver anledning til konflikt, når ansvaret for forhandlingerne ligger hos en familieplejekonsulent.

Anbragte børns samvær med biologiske forældre giver også hyppigt anledning til konflikt. Plejefamilierne fremhæver herudover især mangel på information fra kommunen og skiftende sagsbehandlere som kilde til frustration.

Øget støtte kan hindre sammenbrud i anbringelsen

I en delundersøgelse har Ankestyrelsen gennemført en praksisundersøgelse af 57 sager fra 20 kommuner, hvor børn og unge er flyttet fra en plejefamilie til et andet anbringelsessted. I 61 procent af sagerne er afgørelsen truffet på et juridisk korrekt grundlag. I 39 procent af sagerne er lovgivningen ikke fulgt, fx fordi der ikke er gennemført en børnesamtale eller høring af plejefamilien.

Ankestyrelsen finder ikke, at årsagen til flytningerne generelt skyldes samarbejdsvanskeligheder mellem plejefamilie og kommune.

Delundersøgelsen viser, at plejefamilierne i 40 procent af sagerne selv har opsagt kontrakten. Ankestyrelsen vurderer, at nogle af disse flytninger kunne være undgået, hvis der fra starten var foretaget det rette match mellem plejefamilie og plejebarn. I nogle sager er barnet eller den unge udredt for sent eller slet ikke udredt, hvor de burde have været det.

Undersøgelsen konkluderer, at en grundig matchningsproces samt støtte til plejefamilier og plejebarnet er væsentlige forudsætninger for at undgå brud i plejefamilieanbringelser.

Elementer i et godt anbringelsesforløb

Kommuner og plejeforældre er enige om, hvad der er afgørende for et godt samarbejde og anbringelsesforløb. Bl.a. lægger de vægt på, at:

 • Plejefamilien anerkendes for sin faglige indsigt i barnets forhold og ses som en ligeværdig samarbejdspartner
 • Plejefamilien inddrages i beslutninger om barnet
 • Plejefamilien oplever tilgængelighed og kontinuitet i kontakten med kommunen
 • Plejefamilien kan få råd og vejledning efter behov
 • Der sker en forventningsafstemning mellem kommune og plejefamilie særligt i forbindelse med matchning
 • Handleplanen indeholder konkrete mål for den indsats, der skal til for at opnå formålet med anbringelsen
 • Kommunen fastlægger samværsplaner for en lang periode
 • Kommunen støtter op om samarbejdet med de biologiske forældre, udstikker klare rammer for samarbejdet og tilbyder forebyggende samarbejdssamtaler og konfliktløsning.

Desuden efterspørger plejefamilierne kvalificeret og målrettet supervision samt et mere varieret og niveauopdelt udbud af kurser.

Da samarbejdet med vores plejefamilier og gode stabile anbringelser for vores børn og unge ligger os dybt på sinde, vil Center for Familiepleje i den kommende tid granske undersøgelsens resultater og vurdere, om der er områder, hvor undersøgelsen giver anledning til ændring af vores praksis.

Anne Melchior Hansen er faglig chef i Center for Familiepleje.

Kontakt