Tværgående samarbejde inddrager unge

12.10.2015
  • ""
    Modelfoto: Philip Peng Rosenthal, Tæt på Familien
Tværgående samarbejdsprojekt inddrager de unge, der skal anbringes i valget af plejefamilie. Målet er bedre og mere stabile anbringelser.

Af Anne Melchior Hansen, Faglig Chef i Center for Familiepleje

Under titlen ”Bedre kvalitet og flere unge i plejefamilier” er Center for Familiepleje og Borgercenter Børn og Unge på Amager lige nu i gang med et projekt, der afprøver en langt højere grad af ungeinddragelse i rekruttering og matchning af plejefamilier til unge.

Fem unge og en række sagsbehandlere, familieplejekonsulenter og plejefamilier er i gang med at afprøve nye match- og rekrutteringsmetoder med det formål at øge antallet af unge i plejefamilier og forebygge sammenbrud i anbringelser. Fra efteråret skal yderligere fem unge i gang med at samle erfaringer og give tilbagemeldinger på, om de oplever sig set, hørt og inddraget i forbindelse med deres opstart og ophold i plejefamilie.

De nye arbejdsgange og metoder får positiv feedback

Projektet startede i april 2015, hvor Center for Familiepleje indgik et partnerskab med BBU Amager. Partnerskabet ønskede at afprøve flere delelementer:

  • Bedre matchning via øget inddragelse af den unge
  • Kvalificeret ventetidsindsats i den tid, der går med at finde en plejefamilie
  • Forventningssamtaler mellem alle aktører
  • Forpligtende aftaler med det professionelle og private netværk
  • Hyppig opfølgning og tæt dialog mellem den unge og de professionelle

Et eller flere af disse elementer har i forskellig grad været afprøvet i forhold til de første fem unge, der indtil nu har meldt positivt tilbage, at de har oplevet sig set, hørt og inddraget. Ligeledes har de involverede sagsbehandlere og familieplejekonsulenter haft en positiv oplevelse af samarbejdet og den effekt, det har haft for de unge.

Bedre matchning, forventningsafstemning og effektiv ventetid

En af hjørnestenene i projektet er bedre matchning via øget inddragelse af den unge, og helt konkret betyder det, at de unge bliver spurgt om fritidsinteresser og særlige ønsker til plejefamilien. Ønsker, som konsulenten efterfølgende skal forsøge at matche med en egnet plejefamilie og dennes nærmiljø. Den unge vil også blive tilbudt at tale med andre unge, der har erfaring med at bo i en plejefamilie, ligesom den unge med hjælp fra sagsbehandler eller støtteperson forbereder nogle spørgsmål, som han eller hun vil stille til den konkrete plejefamilie ved det første besøg.

Forventningssamtaler er et andet centralt element, som handler om at sikre, at alle aktører ved, hvad den unge har af forventninger til plejefamilien og hvilke forventninger forældre og plejefamilie har til forløbet. Forventningssamtalerne har vist sig at være et godt fundament, både når den første tid i plejefamilien skal planlægges og når de forventelige op- og nedture, der opstår under anbringelsen, skal håndteres.

I projektet har vi desuden arbejdet med at bruge ventetiden aktivt. I stedet for bare at gå og vente på, at der bliver fundet en plejefamilie, har den unge sammen med sin sagsbehandler lagt en plan, som sikrer, at der er kvalitet i ventetiden både i forhold til skole og fritid, og den mentale forberedelse på at flytte i plejefamilie.

En del af Tæt på Familien

Projektet er et af flere projekter under den store omstillingsproces af ungeområdet kaldet ”Tæt på Familien”. Inspirationen er hentet fra Sverige, nærmere bestemt Borås Kommune, der igennem en årrække har arbejdet meget målrettet med tidlig indsats og forebyggende arbejde for at undgå, at problemerne vokser sig så store, at det er nødvendigt at anbringe børn og unge uden for hjemmet.

De børn og unge, der har behov for en anbringelse uden for hjemmet, forsøges først og fremmest placeret i familiens eget netværk eller i plejefamilier. Når der er brug for en døgninstitutionsplads, er der altid tale om kortvarige placeringer. Tankegangen er, at børn og unge skal have en opvækst så tæt på en almindelig familieopvækst som muligt samtidig med, at der sættes ind med de nødvendige hjælpeforanstaltninger, fx støtte i familien, psykologisk behandling til barnet eller den unge og familien, skoleunderstøttende tiltag etc. 

Fokus på inddragelse og social mobilitet

Det politiske fokus for omstillingen i Københavns Kommune er social mobilitet. Flere udsatte unge skal opnå gode skoleresultater, så de bliver i stand til at få en ungdomsuddannelse, fordi det er så afgørende for at klare sig godt senere i livet.

Et helt grundlæggende princip i Tæt på Familien er en stærk inddragelse af den unge og dennes familie. Socialt arbejde skal således gentænkes fra at levere ydelser til at facilitere velfærd i et tæt samspil med den unge og dennes familie. Der skal tages udgangspunkt i den unges ressourcer og interesser, og sammen med den unge skal der være fokus på skolegang og ungdomsuddannelse og et spændende fritidsliv, der kan forebygge kriminalitet og et skadeligt forbrug af rusmidler.

Flere teenagere kan profitere af en anbringelse i familiepleje

Baggrunden for partnerskabet var for BBU Amagers vedkommende et behov for et ændret anbringelsesmønster, idet man lå lavt i forhold til unge i plejefamilier sammenlignet med byens øvrige enheder.  I Center for Familiepleje har vi siden vores teenageundersøgelse i 2013 haft øget fokus på unge i familiepleje.

Antallet af teenagere i familiepleje har været stødt stigende siden 2012, men vi tror potentialet er langt større. Inddragelse af den unge og dennes familie i selve rekrutterings- og matchprocessen er et udviklingsområde, som vi gerne vil afprøve i langt højere grad, end det sker i dag. Primært fordi denne inddragelse kan sikre et bedre match mellem ung og plejefamilie og derigennem forebygge senere sammenbrud i anbringelsen.

Samtidig vil vi gerne med partnerskabet med BBU Amager udvikle nye samarbejdsformer, der bidrager til et fælles fagligt ståsted, og som fremmer den unges oplevelse af inddragelse, fleksibilitet og tilgængelighed.

Evaluering og eventuel opskalering af projektet

Fra efteråret 2015 fortsætter vi afprøvningen i forhold til de fem unge samtidig med, at vi ruller udviklingsprojektet ud i forhold til yderligere fem unge. Vi laver løbende erfaringsopsamling og vil ved slutningen af året vurdere potentialet i forhold til en yderligere opskalering af projektet. Om de nye måder at håndtere matchprocessen på skal implementeres i alle de lokale enheder af Borgercenter Børn og Unge, det vil sige i resten af København, vil senere blive afgjort i regi af Tæt på Familien.

Projekt ”Bedre kvalitet og flere unge i plejefamilier” ligger i øvrigt godt i tråd med et helt nyt forsknings- og metodeudviklingsprojekt – projekt ”Det gode match”, som Center for Familiepleje har taget initiativ til.

Projektet ledes af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, som er forankret i Center for Familiepleje, og har desuden deltagelse af BBU Amager og BBU Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave. Projektet har fokus på at inddrage børn og forældre i valget af plejefamilie og er støttet af Egmont Fonden.

Kontakt