VISO-sager med fokus på børnenes perspektiv

09.05.2014
  • ""
Videnscenter for Familiepleje får stadig flere sager som VISO-leverandør.

VISO er Socialstyrelsens specialistrådgivning og går blandt andet ind i sager om anbragte børn og unge, som er gået i hårdknude. Sagerne er vidt forskellige, men Videnscentrets vigtigste bidrag er ofte at hjælpe kommunen til at få mere fokus på barnets perspektiv, fortæller Mette Larsen, der er leder af Videnscentret.

”Vi ser ofte sager, hvor der er opstået en konflikt mellem plejeforældrene og de biologiske forældre. En konflikt, der er kommet til at fylde så meget, at de biologiske forældre – måske endda begge parter – kontakter forvaltningen. Og her kommer de voksnes perspektiv nemt til at fylde meget, fordi det er dem, der har taget kontakt til kommunen. Nogle gange betyder det også, at den væsentligste part i sagen, nemlig barnet eller den unge, ikke bliver hørt,” forklarer Mette Larsen.

Videnscenter for Familiepleje fik den første VISO-sag i oktober 2011, og siden da er antallet af sager vokset løbende. I 2013 er bevillingen således dobbelt så stor, som den var i 2011.

VISO-sagerne – statistisk set

Videnscenter for Familiepleje har i 2012 behandlet otte VISO-sager, som har involveret i alt 15 børn. Kønsfordelingen er så lige, som den kan være: otte drenge og syv piger, og deres alder svinger fra 3 til 18 år, med et gennemsnit på 10 ½ år. Videnscentret har i 2012 haft flest sager i Jylland, to på Sjælland og en på Fyn.

I 2013 har videnscentret været i gang med fem VISO-sager vedrørende konkrete børn. Af disse er fire på Sjælland og øerne og en i Jylland. Desuden er der yderligere to sager, hvor den ene vedrører opkvalificering af en kommune i forhold til netværkspleje, mens den anden er et generelt notat til Socialstyrelsen om kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen mod æresrelaterede konflikter.

Sagen ændrer ofte karakter undervejs

I langt de fleste tilfælde handler den oprindelige henvendelse om samarbejdsproblemer eller om, at kommunen har en fornemmelse af, at et eller flere børn er anbragt det forkerte sted, men sagens kerne ændrer sig ofte undervejs, efterhånden som den bliver undersøgt nærmere.

Den typiske sag

Omkring halvdelen af de kommuner, der har henvendt sig til VISO, har ønsket en vurdering af børnenes anbringelsessted. Men problemstillingen har også ofte været samarbejdsproblemer. Primært mellem plejefamilien og de biologiske forældre, men ind i mellem også mellem plejefamilien og kommunen. En enkelt sag handlede som udgangspunkt om forholdet mellem en ung og dennes biologiske mor.

Videnscentrets sager falder især inden for tre kategorier:

  • Sager, hvor der er opstået en konflikt omkring et barn i netværks- eller døgnpleje, typisk mellem plejefamilien og den biologiske familie, men til tider også mellem plejefamilien og kommunen.
  • Sager om børn med etnisk minoritetsbaggrund, herunder adoptivbørn, samt unge i æresrelaterede konflikter.
  • Sager om børn med handicap, hvor der er tvivl om, hvorvidt barnet er velanbragt og om plejefamilien i tilstrækkelig grad kan tilgodese barnets behov.

Forskningsbaseret arbejdsmetode

Videnscentrets metode er forskningsbaseret og tager ofte sigte på at afdække barnets netværk og relationer, f.eks. via kvalitative interviews med barnet og andre relevante personer. Undersøgelserne tilstræber et børneperspektiv, så barnet eller den unge selv altid så vidt muligt inddrages.

Anbefalinger med udgangspunkt i barnets behov

Udredningen munder ud i en række anbefalinger, som regel til alle involverede parter.

Anbefalingerne handler ofte om øget støtte og vejledning til forældrene – både de biologiske og plejeforældrene – og til barnet eller den unge selv. Men det kan også handle om ændringer i samværsplanen, forebyggelse af et sammenbrud, fx gennem samarbejdssamtaler, inddragelse af en neutral voksen eller individuelle samtaler med en psykolog.

Samarbejdssamtaler som supplement

Som en del af rådgivningen kan Videnscenter for Familiepleje tilbyde samarbejdssamtaleforløb. Samarbejdssamtaler er en velafprøvet metode til at fremme samarbejde og koordinering mellem familier, der deles om et barn, f.eks. børn i pleje eller med fraskilte forældre. Videnscentret tilbyder desuden vidensformidling til kommuner, der ønsker at opkvalificere sig på et eller flere af Videnscentrets ekspertiseområder.

Videnscentret har særlige ressourcer inden for vanskelige samværssager, netværksudredning, netværksanbringelser, sager med anbragte børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund eller handicap samt unge i æresrelaterede konflikter.

Kontakt

Mette Larsen

Chefkonsulent
+45 26 11 32 08